Církev oznamuje novou rovnováhu mezi výukou evangelia v domově a v Církvi

Od ledna 2019 bude upraven rozvrh nedělních bohoslužeb.

Tisková zpráva

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, oznámil na začátku 188. pololetní generální konference Církve „novou rovnováhu a nové propojení mezi výukou evangelia doma a v Církvi“. Jde o součást snahy „posilovat rodiny i jednotlivce skrze na domov zaměřený a Církví podporovaný plán studia nauky, posilování víry a prohlubování osobního uctívání Boha“, řekl.

„Jako Svatí posledních dnů jsme si zvykli uvažovat o ‚církvi‘ jako o něčem, co se odehrává v našich sborových domech a je podporováno tím, co se odehrává doma,“ pokračoval. „Tento postoj je třeba poopravit. Nastal čas pro Církev zaměřenou na domov a podporovanou tím, co se odehrává v našich odbočkách, sborech a budovách kůlů.“

Bezprostředně po proslovu presidenta Nelsona promluvil k celosvětovému publiku starší Quentin L. CookKvora Dvanácti apoštolů a popsal podrobnosti těchto připravovaných úprav (záznam celého proslovu je k dispozici zde).

„Počínaje lednem 2019 [bude] upraven rozvrh nedělních shromáždění, a to následovně,“ řekl starší Cook. „Nedělní církevní shromáždění bude každou neděli sestávat ze 60minutového shromáždění svátosti zaměřeného na Spasitele, obřad svátosti a duchovní poselství. Po přestávce na přechod do tříd se členové Církve zúčastní 50minutové lekce, která se bude každou neděli střídat. Během prvních a třetích nedělí bude probíhat Nedělní škola. Během druhých a čtvrtých nedělí budou probíhat shromáždění kněžských kvor, Pomocného sdruženíMladých žen. Shromáždění během pátých nedělí bude probíhat pod vedením biskupa. Primárky budou během této 50minutové vyučovací hodiny probíhat každý týden a budou zahrnovat čas vyhrazený na zpěv a na jednotlivé třídy.“

       

Vedoucí uvedli čtyři účely a požehnání spojená s touto i s dalšími nedávnými změnami:

  • Prohlubování obrácení k Nebeskému Otci a k Pánu Ježíši Kristu a posilování víry v Ně.
  • Posilování jednotlivců i rodin prostřednictvím na domov zaměřených a Církví podporovaných studijních osnov, které přispívají k radostnému životu podle evangelia.
  • Svěcení sabatního dne se zaměřením na obřad svátosti.
  • Pomáhání všem dětem Nebeského Otce na obou stranách závoje skrze misionářskou práci a skrze přijetí obřadů a smluv a požehnání chrámu.

Místním vedoucím Církve ve více než 30 tisících kongregací po celém světě byl zaslán dopis Prvního předsednictva s přílohou obsahující dodatečné pokyny. V příloze dopisu jsou uvedeny odpovědi na dvanáct otázek, mezi něž patří i tyto:

  • Jak můžeme obohatit studium evangelia a život podle něj v domově a v osobním životě?
  • Jaký formát budou mít shromáždění svátosti?
  • Jaký rozvrh bude platit pro sbory a odbočky, které se v neděli scházejí v témže sborovém domě?
  • Můžeme během nedělních shromáždění pořádat nějaké volitelné kurzy?
       

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů jsou přesvědčeni, že Svatí posledních dnů budou těmito změnami „neobyčejně požehnáni“, řekl starší Cook. Neděle může být dnem studia a výuky evangelia na církevním shromáždění i doma. Když se jednotlivci a rodiny budou věnovat rodinným radám, práci na rodinné historii, pastýřské službě i dalším skutkům služby, osobnímu uctívání Boha a radostnému trávení času s rodinou, stane se sabatní den vskutku potěšením.“

Stávající formát nedělních bohoslužeb Církve sestávající ze tří různých hodin byl zaveden v roce 1980. Předtím se církevní shromáždění konala částečně o sabatním dnu a částečně přes týden.

K dispozici je také nová studijní příručka, kterou budou počínaje lednem 2019 používat děti, mládež i dospělí, s názvem Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny. Tato příručka je dostupná ve 47 jazycích, včetně češtiny, v tištěné podobě a elektronicky na stránkách PojdNasledujMne.lds.org a v mobilní aplikaci Knihovna evangelia.

Další informace a materiály týkající se těchto oznámených změn jsou dostupné v angličtině na stránkách sabbath.lds.org. V češtině budou tyto informace dostupné během dvou týdnů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.